Utbildningar och kurser

Trädgårdsutbildning.com erbjuder utbildningar och kurser för kompetensutveckling av proffs på gröna yrken. Det är av största vikt för parken och kyrkogårdens underhåll och utveckling att de som har det primära ansvaret äger goda kunskaper.

Företag och förvaltningar är välkomna med förfrågningar

 

Kursbeskrivningar finns även tillgängliga i vår kurskatalog!                                                          

  

Kontakta oss

Pris på kurser lämnas vid förfrågan

Adress: Trädgårdsmiljö i Kristianstad AB, Holmavägen 289 32 Knislinge
Telefon: 044 - 612 68
E-post: info@tradgardsutbildning.com

Kontaktpersoner:
Göran Andersson, telefon: 070 – 345 87 47

 

 

Kursbeskrivningar


1. SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV UTEMILJÖ

Kursmoment

 • Planteringsytor 
 • Gräsytor 
 • Hårdgjorda ytor 
 • Lek och parkutrustning 
 • Trädvård 
 • Växtpass verktyg och maskiner 
 • Tidfaktorer/skötselplan 
 • Arbetsmiljö/ergonomi

Mål

Eleven ska efter genomgången kurs kunna: 
- Lägga upp en enklare skötselplan för bedömning av moment och tidfaktorer
- Förstå olika skötselnivåer beroende på ytors användning och funktion 
- Känna till kraven för lekplastsäkerhet 
- Känna till olika tekniker för termisk bekämpning 
- Känna till och bestämma maskinval för gräsvård beroende på ytors funktion

Upp


2. RITNINGSLÄSNING, AVVÄGNING OCH UTSÄTTNING


Kursmoment

 • Ritningsläsning
 • Planmätning / avvägning
 • Utsättning
 • Arbetsmiljö


Mål
Eleven ska efter genomgången kurs kunna:

- Tolka de olika ritningarna vid markarbeten
- Utläsa skalor och utföra mängd- och massberäkningar från ritningar
- Hantera avvägningsinstrument och avvägningslaser
- Utföra utsättning i höjd och plan
- Föreskrifter för en säker arbetsplats, skyddsutrustning.

Upp


3. SCHAKT, FYLLNING OCH DRÄNERING


Kursmoment

 • Upprop och schemagenomgång
 • Marklära
 • Maskinlära
 • Schakt
 • Fyllning / packning
 • Rör- och ledningsarbete
 • Arbetsmiljö / skyddsföreskrifter
 • Tidfaktorer, kalkyl, massberäkningar
 • Studiebesök


Mål
Eleven ska efter genomgången teorikurs kunna:

(Kursen förutsätter att kurs 1 är genomförd eller motsvarande.
Dessutom förutsätts medverkan av och studiebesök på Va- och Btg.företag)

- Utföra en enklare massberäkning vid schaktarbete.
- Känna till rörlednings- och dräneringsarbeten.

- Känna till fyllning och packning med rätt material och teknik.
- Redogöra för schaktarbeten på ett säkert sätt.

Upp


4. MARKBETONG & ASFALT

Kursmoment

 • Maskin- och verktygslära
 • Materialkännedom
 • Läggning markbetong
 • Läggningsmaskiner, redskap mm
 • Tillpassning, detaljlösningar
 • Asfalt, tillverkning och läggning (teori)
 • Arbetsmiljö, läggningsmaskiner redskap och säkerhet
 • Tidfaktorer, läggning mm


Mål

Eleven ska efter genomgången kurs kunna:
- Sätta ut ytor rätt i höjd och plan.
- Dra av och lägga ytor av Markbetong.
- Utföra detaljlösningar av olika slag.
- Känna till asfaltens egenskaper och läggningsteknik.
 
Upp


5. TRAPPOR & MURAR

Kursmoment

 • Verktyg
 • Materialkännedom
 • Byggnation trappor
 • Byggnation murar
 • Arbetsmiljö, rutiner, säkerhet
 • Tidfaktorer


Mål
Eleven ska efter genomgången kurs kunna:
- Utsättning för trappor och murar
- Bygga trappor av såväl prefabelement som platsbyggda
- Bygga bruks- och kallmurar
- Sätta L-stöd och andra prefabmurar
- Trappformeln och frontlutning på murar
 
Upp


6.1 NATURSTENSARBETEN, steg 1

Kursmoment

 • Upprop och schemagenomgång
 • Materialkännedom och bearbetningsmetoder. Skiffer,kalksten,sandsten och granit
 • Verktygslära
 • Grundläggning överbyggnader
 • Arbetsmiljö, teori
 • Studiebesök, exempelvis stenbrott


Mål
Eleven ska efter genomgången kurs kunna:
- Redogöra för olika bearbetningsmetoder och verktyg
- Känna till erforderliga krav för överbyggnad
- Känna till egenskaper och användningsområden för olika naturmaterial
 
Upp


6.2 NATURSTENSARBETEN, steg 2

Kursmoment

 • Repition steg 1
 • Mönstersättning
 • Smågatsten
 • Storgatsten
 • Detaljlösning
 • Arbetsmiljö, säkerhet


Mål
Eleven ska efter genomgången kurs kunna:
- Sätta smågatsten i rak- och bågsättning
- Sätta storgatsten

Upp


6.3 NATURSTENSARBETEN, steg 3

Kursmoment

 • Repition steg 1-2
 • Skiffer
 • Kalk- / sandsten
 • Detaljlösningar
 • Arbetsmiljö, säkerhet


Mål
Eleven ska efter genomgången kurs kunna:

- Lägga en yta av såväl oregelbunden som regelbunden kalk/sandsten och skiffer

Upp


7. GRÄSANLÄGGNING

Kursmoment

 • Verktyg och Maskinkännedom
 • Art- och sortkännedom
 • Marklära, dränering
 • Växtnäringslära
 • Växtskydd
 • Anläggning, sådd/läggning färdigt gräs
 • Arbetsmiljö
 • Tidfaktorer


Mål
Eleven ska efter genomgången kurs kunna:
(Teori / Praktik beroende på årstid)

- Utföra finplanering och läggning av färdigt gräs
- Redogöra för och/eller utföra jordbearbetning
- Redogöra för och/eller utföra dränering
- Redogöra för och/eller utföra grundgödsling vid anläggning
- Känna till de vanligaste gräsfröarter och sorter
- Känna till och/eller använda såmaskiner, sladdningsutrustning etc.

Upp


8.1 VÄXTKÄNNEDOM, steg 1

Kursmoment

 • Härdighet zoner provenienser
 • Botanik / växtbäddar och växtjord
 • Växtkvalité
 • Växtskydd - smittspridning
 • Växtkännedom
 • Arbetsmiljö - ergonomi lagstiftning arbetsrotation
 • Ekonomi, kännedom om kostnader, effektivitet, lönsamhet


Val av växtmaterial för kursen baseras på årstid och region
Variation av lövfällande, städsegrönt måste finnas

Mål
Eleven ska efter genomgången kurs kunna:
- känna till och identifiera följande antal växter: 20 träd, 30 buskar samt 15 barrväxter och deras vetenskapliga och svenska namn
- känna till kraven på ståndort och kunna behandla växtmaterialet på ett yrkesmässigt sätt

Upp


8.2 VÄXTKÄNNEDOM, steg 2

Kursmoment

 • Repetition av tidigare genomgånget växtmaterial i kurs 1
 • Växtinventeringar
 • Växtkännedom
 • Planteringsförslag


Val av växtmaterial för kursen baseras på årstid och region
Variation av lövfällande, städsegrönt måste finnas

Mål
Eleven ska efter genomgången kurs kunna:

- känna till och identifiera följande antal lövfällande växter: 30 träd, 60 buskar samt 25 barrväxter och deras vetenskapliga och svenska namn
- känna till deras krav på ståndort och övriga egenskaper för att kunna sammanställa enklare planteringsförslag och behandla växtmaterialeti övrigt på ett yrkesmässigt sätt

Upp


8.3 VÄXTKÄNNEDOM, steg 3

Kursmoment

 • Repetition av tidigare genomgånget växtmaterial i kurs 1 och 2
 • Växtkännedom Lagstiftning gällande plantskoleväxter, importregler
 • Växtpass 
 • Besiktningar - tillämpningar ex. växtskydd besiktning efter plantering
 • Växtkompositioner - färg, form och succesion


Val av växtmaterial för kursen baseras på årstid och region   
Variation av lövfällande, städsegrönt måste finnas 
   
Mål
Eleven ska efter genomgången kurs kunna: 
- Identifiera följande antal lövfällande växter: 40 träd, 85 buskar samt 30 barrväxter, 50 perenna växter och 30 sommarblommor och deras deras vetenskapliga och svenska namn 
- Vara väl förtrogen med dessa växter och kunna upprätta planteringsförslag med de olika växtgrupperna 
- Hur man behandlar växterna på ett yrkesmässigt sätt från inköp till väletablerad växt 

Upp

 


 

9. BESKÄRNING & TRÄDVÅRD

Kursmoment

 • Växtfysiologi och morfologi
 • Beskärning: träd, buskar, frukträd, naturlika planteringar
 • Verktyg
 • Tidfaktorer
 • Arbetsmiljö

Mål
Eleven ska efter genomgången kurs kunna:
- Bedöma och rätt utföra underhålls-, föryngrings-, uppbyggnads- och etableringsbeskärning av buskar och träd
- Beskära fruktträd
- känna till växtens fysiologi och yttre byggnad

Upp


10. LEKREDSKAP & TRÄARBETEN

Kursmoment

 • Verktyg och maskinlära
 • Materialkännedom
 • Lekutrustning - säkerhetskontroll
 • Lekutrustning - montering
 • Snickerier
 • Arbetsmiljö
 • Tidsfaktorer, kalkyl


Mål
Eleven ska efter genomgången kurs kunna:
- Utföra en enklare säkerhetskontroll av lekutrustning
- Ha kännedom om dimensioner för olika träkonstruktioner
- Ha prövat på de vanligaste systemen av lekplatsutrustning och kunna säkerställa att montering sker på rätt sätt kännedom om SSEN 1176-1177

Upp

 


 

11. VÅR UPPGIFT

Kursmoment

 • Begravningslagen
 • Olika typer av begravningsplatser
 • Olika gravskick
 • Främmade religioner
 • Gravanordningar
 • Kyrkogårdens gröna kulturarv
 • Vårt kulturhistoriska arv och kulturminneslagen
 • Att möta sörjande
 • Ekonomi och organisation


I kursen ingår examination.


Mål
Eleven skall efter genomgången kurs kunna:
- ange vilka olika typer av gravsättning som finns
- ange vad som gäller vid gravöppning
- ange hur mycket jord som skall finnas över askurna respektive kista
- ange hur lång gravfriden är

- vad innebär det att var gravrättsinnehavare
- vad är en gravanordning - monteringsanvisningar för gravanordning
- vad säger begravningslagen om begravningsplatsens skick

- att i egna ord beskriva hur man uppför sig i samband med arbete på kyrkogården och i samband med en gravöppning

- ange tre väsentliga faktorer som talar om varför våra kyrkogårdar har det utseende de har idag

- ange tre förhållanden som visar på kyrkogårdens kulturhistoriska värde

Upp